راه های ارتباطی

شماره تماس مستقیم ریاست : 32392728-023

شماره تماس مستقیم آموزش : 32392827-023

شماره تماس مستقیم روابط عمومی : 32394052-023

صندوق پستی : 3614773133

فکس : 32392728-023

شماره تماس مرکز جامع علمی کاربردی البرز شرقی : 32394041-023

داخلی آموزش : 261

داخلی فرهنگی و کتابخانه : 430

داخلی فارغ التحصیلان و مالی : ‌246

داخلی حراست دانشگاه : 360

داخلی دفتر آموزش شرکت : 430

آدرس : شاهرود / بلوار شهید بهشتی / شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی / مرکز علمی کاربردی البرز شرقی