رشته های تحصیلی مرکز جامع علمی کاربردی البرز شرقی

  • کاردانی فنی معدن – استخراج
  • کاردانی حرفه ای امداد و نجات شهری
  • کاردانی فنی طلا و جواهر – ورق کاری
  • کاردانی فنی راهبری لوکو متیو
  • کاردانی حرفه ای حسابداری – حسابداری صنعتی
  • کارشناسی فناوری معدن – استخراج معادن زیرزمینی         
  • کارشناسی حرفه ای مدیریت عملیات امداد و نجات