پرسنل دانشگاه

زهرا طالبی

ریاست آموزش مرکز

حسین موحدی

مدیر آموزش

احسان حاجی حسنی

کارشناس آموزش

علیرضا آدینه

مسئول امور فرهنگی، اجتماعی
تشکلها و کتابخانه

زهرا خدابنده لو

کارشناس امور آموزشی

باقر گرزین

امور رفاهی و خدماتی

باقر گرزین

امور رفاهی و خدماتی